Khoa học Công nghệ

Công ty TNHH SiGen tìm kiếm, cổ vũ, nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các Công nghệ Phù hợp - các công nghệ đơn giản, phù hợp với điều kiện địa phương và giải quyết hiệu quả các thách thức xã hội của Việt Nam cũng như các quốc gia đang phát triển.

Chúng tôi luôn sẵn lòng trao đổi các cơ hội hợp tác và chuyển giao công nghệ.